QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và thực hiện theo những quy định của chúng tôi để có một trải nghiệm tốt nhất.

Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến với VCLOUD.VN. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký dịch vụ trên trang website này. Sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website vcloud.vn đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những dịch vụ của website chúng tôi.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

“VCLOUD”: CÔNG TY TNHH VPS CLOUD

“Chúng tôi”: CÔNG TY TNHH VPS CLOUD.

“Bạn”, “Khách hàng”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do VCLOUD cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ của VCLOUD là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ:

3.1        Bạn sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.

3.2        Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

3.3        Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

3.4        Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

3.5        Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

3.6        Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.

3.7        Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của VCLOUD, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác;

3.8        Bạn khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email Plus…) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của VCLOUD tại Điều 14.

3.9        Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

3.10       Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.dochttp://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-90-2008-ND-CP-chong-thu-rac-69338.aspx3.11 Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

4.1        Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.2        Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với VCLOUD. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của VCLOUD. Bạn tư chịu trách nhiệm cho các cam kết của mình.

4.3        Bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh thông tin của VCLOUD, bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.

4.4        Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

4.5        Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (như: tên, hình thức của tổ chức, thông tin về địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân và những thông tin thay đổi khác của bạn mà VCLOUD có yêu cầu) thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho VCLOUD biết, để luôn đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. VCLOUD không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, hay bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.

4.6        Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho VCLOUD: 01 (một) hợp đồng dịch vụ, 01 (một) bản photo chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức và giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của VCLOUD.
Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho VCLOUD và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. VCLOUD không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.

4.7        Bạn phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia.VN trên website thông báo tên miền của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông – Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý theo từng thời điểm.

4.8        Trong trường hợp bạn tiến hành đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, theo quy định của tổ chức Tên Miền quốc tế cấp cao (ICANN), bạn có trách nhiệm phải xác thực các thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký bằng chính tài khoản email admin quản lý tên miền trong khoản thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền quốc tế đó. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Anh.

4.9        Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

4.10       Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho VCLOUD về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. VCLOUD không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của VCLOUD

5.1       Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, VCLOUD có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.2      VCLOUD cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của VCLOUD.

5.3      Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VCLOUD với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 4 nêu trên.

5.4       VCLOUD có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.

5.5       Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, VCLOUD có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 8 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Quy định về thanh toán

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: Hướng dẫn thanh toán.

VCLOUD không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

Điều 7: Quy định về gia hạn dịch vụ

7.1        Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại VCLOUD.

7.2        Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi VCLOUD nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm chúng tôi nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.

7.3        Khách hàng chủ động liên hệ với VCLOUD và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau:

·           Tên miền .VN và tên miền quốc tế – thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.

·           Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (hosting, email, VPS, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, thuê máy chủ email, đường truyển, thuê tủ rack) – thanh toán phí dịch vụ trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.

·           Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm – thanh toán phí dịch vụ trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.

·           Tất cả dịch vụ khác không nêu bên trên – thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.

7.4       VCLOUD không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 8: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

8.1        Dịch vụ do VCLOUD cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.

8.2       VCLOUD có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:

8.2.1        Khách hàng có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 của Thỏa thuận sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

8.2.2        Khách hàng không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 4.6 của Thỏa thuận sử dụng này.

8.2.3        Khách hàng không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho VCLOUD trong thời hạn 15 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. VCLOUD không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

Điều 9: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

9.1        Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24h kể từ thời điểm VCLOUD nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi.  VCLOUD không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

9.2        Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:

9.2.1        Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi …) không đúng hoặc chưa đầy đủ.

9.2.2        Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website vcloud.vn

9.2.3        Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác.

9.2.4        Thời gian duy trì dịch vụ khác không chính xác (Lưu ý: Whois tên miền để kiểm tra).

9.2.5        Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Điều 10: Quy định về việc sử dụng tên miền.

10.1    Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. VCLOUD cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

10.2    Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác, VCLOUD sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bạn.

10.3    Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc bạn đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

10.4    Khi đã hoàn tất đăng ký, bạn không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền Việt Nam trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

10.5    Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho các chủ thể khác. VCLOUD không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

10.6    Việc gia hạn tên miền được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Thỏa thuận sử dụng. VCLOUD không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm chễ.

10.7    Khách hàng là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ.

Điều 11: Hỗ trợ khách hàng

11.1   VCLOUD không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại từ các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và bạn tự chịu chi phí khi sử dụng, cung cấp các dịch vụ đó.

11.2   VCLOUD cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.

Điều 12: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

12.1    Trong mọi trường hợp, VCLOUD không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

12.2   VCLOUD không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.

12.3   VCLOUD cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, đặc biệt là ngay tại thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. VCLOUD sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu đó hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan.

12.4    Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

12.5    Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

12.6    Bạn hiểu rõ  và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của VCLOUD; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

Điều 13: Bảo mật thông tin khách hàng

VCLOUD tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây: Bảo mật thông tin.

Điều 14: Các quy định về việc sử dụng Web Hosting

Gói dịch vụ Web Hosting thông thường sử dụng chung những tài nguyên, nói cách khác là nhiều khách hàng sử dụng chung một máy chủ để có chi phí tiết kiệm nhất trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu lưu trữ website trực tuyến. Càng ngày công nghệ và khả năng của máy chủ tăng lên, VCLOUD có thể cung cấp gói dịch vụ với nhiều tính năng hơn, băng thông và dung lượng cao hơn. Đó cũng là lý do chúng tôi mạnh dạn cung cấp cho khách hàng chính sách không giới hạn một số tài nguyên, đáp ứng cho việc sử dụng dịch vụ mà không cần phải lo lắng.

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách đưa ra để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, nhằm mục đích hướng về chất lượng và ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng (dưới 1% theo thống kê trong 10 năm của chúng tôi).

A. Chính sách chung:

Các điều dưới đây bạn không được dùng khi sử dụng dịch vụ tại VCLOUD.
(1) Các loại nội dung, công cụ, ứng dụng có tên hoặc có cùng chức năng bao gồm: Mailer, Email Marketing, Topsites, IRC Scripts/Bots, Proxy Scripts/Anonymizers, Pirated Software/Warez, Image Hosting Scripts (giống với Photobucket hay Tinypic), AutoSurf/PTC/PTS/PPC, IP Scanners, Bruteforce Programs/Scripts/Applications, Mail Bombers/Spam Scripts, Banner-Ad services (dịch vụ phân phối quảng cáo), File Dump/Mirror Scripts (tương tự như mediafire), Commercial Audio Streaming (nhiều hơn một hoặc hai luồng), Kinh doanh trái phiếu (Escrow/Bank), Betting/Gambling/Lottery, Phần mềm/Thảo luận về Hacker, Diễn đàn (Forums) hoặc Websites lưu trữ hay phân phối dưới mọi hình thức mà có liên quan đến phần mềm gây hại/bẻ khóa/vi phạm bản quyền, Các trang lừa đảo (bao gồm nhưng không giới hạn các trang được liệt kê tại aa419.org & escrow-fraud.com), DOS, DDOS, VBSEO/Shoutbox/vbShout Top-x của mã nguồn vBulletin Board.
(2) Sử dụng cho quá 25% tài nguyên hệ thống, bao gồm Memory, CPU, Disk, Network, liên tục hơn 90 giây trong bất kỳ khoảng thời gian 6 giờ liên tục.

(3) Thực thi các tiến trình, các xử lý kéo dài một cách tự động, không có sự giám sát. Thực thi các bots/daemons.

(4) Lưu trữ hay thực thi các loại: Spiders, Indexers, IRC (Internet Relay Chat), P2P client, Tracker, BitTorrent.

(5) Tham gia hoặc góp phần vào việc chia sẻ tập tin mạng ngang hàng (Peer-to-Peer).

(6) Lưu trữ hoặc sử dụng công cụ hoặc sử dụng dịch vụ email để gởi thư quảng cáo đến những người nhận không xác thực (không có sự đồng ý của người nhận). Chúng tôi xác định email bạn gởi đi là thư rác bằng cách tiếp nhận phản hồi từ các hệ thống email mà của người nhận và bằng các công cụ chống thư rác phổ biến như SpamAssassin.

(7) Gởi liên tục email đến những địa chỉ sai vượt quá 100 địa chỉ hoặc nhiều hơn 20% số lượng địa chỉ trong vòng 24 giờ.

(8) Gởi email kèm với những nội dung độc hại, lừa đảo, giả danh. Những email này có thể gởi từ người dùng (user), máy tính bị nhiễm virus, mã nguồn bị nhiễm mã độc hay những cách xảy ra do việc thiếu kinh nghiệm của người sử dụng.

(9) Cài đặt thực thi Cron-Job hay những tác vụ tự động lặp lại trong thời gian ít hơn 15 phút.

(10) Hoạt động mua bán, mining Bitcoin.

B. Các chính sách áp dụng cụ thể trên dịch vụ Hosting:

Các điều dưới đây bạn không được dùng khi sử dụng dịch vụ tại VCLOUD.

(1) Sử dụng dịch vụ Hosting như một chỗ sao lưu dự phòng, lưu trữ đơn thuần hoặc phục vụ hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ băng thông (bandwidth/traffic) cho một website khác.

(2) Thực thi như một máy chủ Game.

(3) Lưu trữ nhiều hơn 100000 tập tin (i-nodes).

(4) Liên tục tạo ra và xóa đi một số lượng lớn tập tin gây ảnh hưởng đến hệ thống lưu trữ trên máy chủ.

(5) Tiến trình thực thi câu lệnh, truy vấn đến Database dài hơn 15 giây.

(6) Chia nhỏ gói dịch vụ được cung cấp nhằm mục đích bán lại, cho thuê lại hay cung cấp miễn phí cho người khác.

(7) Chia sẻ lại gói dịch vụ cho bên thứ ba (Đối với dịch vụ Hosting được phép sử dụng nhiều tên miền, có nghĩa là dịch vụ đó được cung cấp cho một khách hàng có nhiều tên miền, nhiều website thuộc sở hữu của khách hàng hay doanh nghiệp của khách hàng)

(8) Lưu trữ tập tin kích thước lớn hơn 100 Megabytes (không áp dụng cho Database đang sử dụng).

(9) Gởi nhiều hơn 100 email/giờ/user hoặc nhiều hơn 200 email/giờ/domain.

(10) Mua thêm IP hoặc dùng IP được cấp riêng để sử dụng cho mục đích tăng hạng website.

(11) Sử dụng nhiều hơn 50% dung lượng gói dịch vụ Web Hosting để lưu trữ email.

(12) Sử dụng nhiều hơn 01 Gigabytes lưu trữ cho mỗi Database (bao gồm cả Log).
Đối với các quy định liên quan đến dung lượng, nếu vượt quá thông số quy định hệ thống sẽ tự động ngừng tiến trình sao lưu dữ liệu định kỳ.

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC