Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Chặn IP theo dải (IP range) sử dụng iptables

Chặn IP theo dải (IP range) sử dụng iptables

Sử dụng VPS Linux, đôi khi chúng ta cần firewall để chặn truy cập từ 1 vùng, 1 quốc gia hay 1 IP ranges cụ thể. Điều này hoàn toàn đơn giản và dễ thực hiện với IP tables

Các bước như sau:

 1. Lấy địa chỉ các IP ranges của 1 quốc gia từ link sau http://www.find-ip-address.org và cho vào 1 file gọi là country_IP
 2. Tạo 1 scripts với cú pháp như sau gọi là iptables_autoallow.sh
  #!/bin/bash
   if [ -f country_IP ]
   then
   for IP_select in `cat country_IP`
   do
   iptables -A INPUT -s $IP_select -p tcp -j DROP
   done
   else
   echo "Can't read country_IP"
   fi
 3. Có thể add thêm các port cụ thể như port 22
  iptables -A INPUT -s $IP_select -p tcp --dport 22 -j ACCEPT or
  iptables -A INPUT -s $IP_select -p tcp --dport 22 -j DROP
 4. Thay đổi quyền cho scripts và thực thi nó
  chmod 755 iptables_autoallow.sh
  sh iptables_autoallow.sh
Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC