ModeMô tả
Sticky bitĐược sử dụng cho các thư mục chia sẻ, mục đích là ngăn chặn việc người dùng này xóa file của người dùng kia. Chỉ duy nhất owner file (và root) mới có quyền rename hay xóa các file, thư mục khi nó đã được set sticky bit. sticky bit được môt tả bằng chữ cái “t” ở dòng cuối cùng của hiển thị permission.
SUIDSUID hay Set user ID, được sử dụng trên các file thực thi (executable files) để cho phép việc thực thi được thực hiện dưới owner của file thay vì thực hiện như user đang loggin trong hệ thống. .
SUID cũng có thể được sử dụng để thay đổi ownership của files được tạo hoặc di chuyển nó đến một thư mục mà owner của nó sẽ là owner của thư mục chuyển đến thay vì là owner nó được tạo ra.
SGIDSGID hay Set group ID, cũng tương tự như SUID, được sử dụng trên các file thực thi (executable files) để cho phép việc thực thi được thực hiện dưới owner group của file thay vì thực hiện như group đang loggin trong hệ thống. .
SGID cũng có thể được sử dụng để thay đổi ownership group của files được tạo hoặc di chuyển nó đến một thư mục mà owner group của nó sẽ là owner group của thư mục chuyển đến thay vì là group nó được tạo ra.