Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Sử dụng lệnh fuser trong Linux

Sử dụng lệnh fuser trong Linux

Khi sử dụng VPS Linux, đôi khi ta cần xóa một file nào đó nhưng hệ thống luôn báo lỗi rằng ” Một process nào đó đang xử lý file này” và tất nhiên nó từ chối hành động xóa hay sửa này. Ta cần 1 lệnh để biết ai đang kiểm soát file đó

fuser là lệnh cho biết process nào đang xử lý file, file system hay một socket.

Check Processes nào đang sử dụng TCP/UDP Sockets port 80

fuser -v -n tcp 80

Kill Processes đang xử lý một chương trình cụ thể

fuser -v -k socket_serv

List số lượng process đang xử lý file /etc/passwd:

fuser /etc/passwd

List số lượng process và user của processes đang xử lý filesystems:

fuser -u /etc/filesystems

Kết thúc các process đang xử lý file system:

fuser -k -x -u -c /dev/hd1

hoặc

fuser -kxuc /home
Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC