Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Unzip file lớn hơn 4Gb trên VPS Linux – Centos

Unzip file lớn hơn 4Gb trên VPS Linux – Centos

Trong VPS Linux, đôi khi ta cần giải nén những file lớn hơn 4Gb nhưng mặc định unzip của Linux Centos lại ko cho phép như vậy. Ta cần một công cụ bổ sung giống như trên windows, đó chính là p7zip

Login vào VPS Linux, cài đặt và sử dụng như sau:

1. Install DAG repository

 ## RHEL/CentOS 6 64 Bit OS ##
 # wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
 # rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm 
## RHEL/CentOS 5 64 Bit OS ##
 # wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
 # rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm 

2. Cài đặt p7zip

yum install p7zip p7zip-plugins 

3. Giải nén

7za x <zip_file> 
Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC